Alicja Ponderalicja-ponderAbsolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po zakończeniu studiów, doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Biurze Rolnictwa Ekologicznego. Zaznajomiła się tam z przepisami prawa dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, zasadami systemu ekologicznego, jak również z procesem kontroli sprawowanym nad gospodarstwami ekologicznymi. W celu dalszego pogłębiania wiedzy na temat rolnictwa i żywności ekologicznej rozpoczęła karierę naukową na studiach doktoranckich. Swoją rozprawę doktorską realizuje w Katedrze Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW. Jej temat badań związany jest z analizą zawartości związków biologicznie czynnych w żywności pochodzącej z produkcji ekologicznej.