organic bio ekologia Egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego – Ekologia Organic Leaf
InformacjeMinisterstwo

Egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497), upoważnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym od dnia 1 stycznia 2011 r. zobowiązane są do przeprowadzania kontroli wyłącznie za pośrednictwem osób wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS. Rejestr jest prowadzony na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS i zawiera imiona i nazwiska osób wpisanych do tego rejestru oraz informację o zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli.

O wpis do rejestru może ubiegać się osoba:

  • której kwalifikacje potwierdzone zostały zdanym egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora JHARS,
  • wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna.

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

  1. ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
  2. zbiór ze stanu naturalnego,
  3. pszczelarstwo,
  4. produkty akwakultury i wodorosty morskie,
  5. przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży,
  6. wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego, opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 150 złotych za przystąpienie do egzaminu w zakresie jednego rodzaju specjalizacji oraz po 50 złotych za przystąpienie w zakresie kolejnych rodzajów specjalizacji w ramach jednego egzaminu. Kandydat na inspektora zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego do Głównego Inspektora JHARS (w odpowiedzi na ogłoszenie terminu i zakresu specjalizacji danego egzaminu) co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów. Po zdaniu egzaminu, przesyłane jest pismo z informacją o wyniku z egzaminu.

Uwaga!

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu w zakresie danej specjalizacji, może zostać wpisana do rejestru inspektorów:

  • po uprzednim złożeniu do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wniosku o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego (formularz F-39/PG-BRE-08)
  • po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43 , 00-691 Warszawa) na nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 tytułem: „opłata skarbowa za wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego” (z podaniem imienia i nazwiska inspektora).

Osobie, która została wpisana do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydaje decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru inspektorów oraz (jeżeli dotyczy) pieczęć imienną.

Na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS, Główny Inspektor JHARS podaje informacje o rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Regulamin egzaminu.pdf

Regulamin wglądu do dokumentacji

Informacje pochodzą ze strony:
https://ijhars.gov.pl/


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.